Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

28.6.2015. 22:34
konferencija u Sarajevu
 

Poziv za učešće na konferenciji

Jevreji i

Bosna i Hercegovina

1565 – 2015.


Ove godine Bosna i Hercegovina obilježava 450. godišnjicu jevrejskog prisustva u zemlji.

Sa zadovoljstvom objavljujemo da će u okviru obilježavanja ovog jubileja Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine, Jevrejska opština u Sarajevu i “La Benevolencija”, u saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine biti domaćin među-narodne konferencije posvećene bogatom naslijeđu bosanskih Jevreja, njihovoj istoriji i doprinosu zemlji i svjetskom jevrejstvu.


Konferencija će se održati u Sarajevu

12 i 13 oktobra 2015,

sa glavnim ciljem da okupi stručnjake iz humanističkih znanosti koji su zainteresovani da zajedno istraže, ne ograničavajući se, sljedeće oblasti:


 • - Jevreji Bosne i Hercegovine u Otomanskim, Austro-Ugarskim i Jugoslovenskim dokumentima,

 • - Rabinske response u Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina u rabinskim responsama,

 • - Doprinos sarajevske rabinske škole, njenih profesora i diplomanata regionalnom i svjetskom Judaizmu,

 • - Bosanska sefardska usmena književnost (refranero, kansionero, romanser itd),

 • - Lokalni utjecaj na bosansku rabinsku literaturu,

 • - Moderna književnost bosanskih jevrejskih autora, na ladinu, bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku,

 • - Jevrejske teme, motive i ličnosti u bosansko/-srpsko/hrvatskoj literaturi,

 • - Bosna i Hercegovina u jevrejskoj literaturi,

 • - Istorija specifičnosti bosanskog judeo-španskog jezika,

 • - Sarajevo kao centar Svjetskog sefardskog pokreta,

 • - Dolazak i integracija aškenaskih Jevreja,

 • - Materijalna kultura Jevreja Bosne i Hercegovine,

 • - Holokaust,

 • - Uloga Jevrejske zajednice i njenih institucija u ratu 1992-1995.


Istoričari, istoričari umjetnosti, lingvisti kao i istra-živaći iz drugih disciplina koji smatraju ovu konferenciju korisnom,

pozvani su da pošalju svoje prijedloge,

 u ne više od 200 rijeći na jednom od zvaničnih jezika konferencije - bosanskom, hrvatskom, srpskom ili engleskom, zbog stručne i interdisciplinarne evaluacije


na email adresu: benevolencija2015@gmail.com

             najkasnije do 31. jula 2015. godine.


Za Akademski odbor: Prof.dr. Eliezer Papo

Za Organiozacioni odbor: Jakob Finci