Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

8.10.2017. 16:57
"Jidiš" Centar
 

Prenosimo članak sa WEB stranice WJC

Yiddish Center

The World Jewish Congress views the revival of the Yiddish language and culture as instrumental in regenerating Jewish life in Europe after the tragedy of the Holocaust.

Svjetski Židovski Kongres smatra da je obnova Jidiš jezika i kulture instrument za obnovu židovskog života u Europi,  nakon tragedije Holokausta.

Jidiš jezik i kultura su integralni dio "spiritualnog" nasljeđa židovskog naroda. Jidiš je bio govorni jezik  u toku 800 godina  kod većine europskih Židova i židovskih imigranata u druge zemlje. Do II. svjetskog rata "Jidiš kultura" je cvala i stvarala 
značajni folklor, literaturu, muziku, kazalište, film i medije.

Vilnius u Litvi je izabran  za Jidiš centar od strane Svjetskog Židovskog kongresa , jer se stoljećima smatrao glavnim centrom židovske kulture u Europi,  koji ima značajni utjecaj na svjetsko židovstvo.  Zbog toga je Vilnius  postao poznat kao 
"Yerushalayim De Lita" (Jeruzalem u Litvi) ili  Sjeverni Jeruzalem.