Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

14.7.2018. 21:45
Njemačka i Claims conference
 
Germany agrees to $88 million more for Holocaust survivors


Germany also agrees to increase pensions paid to 55,000 Holocaust survivors in Central and Eastern Europe, and expand eligibility for child survivors.  The organization that handles claims on behalf of Jews who suffered under the Nazis says Germany has agreed to pay another 75 million euros ($88 million) to fund social welfare services for Holocaust survivors. 

Njemačka  se složila da poveća penzije za 55.000 osoba koje su   preživjele holokausta u Centralnoj i Istočnoj Europi. te da proširi mogućnosti za djecu-preživjele. Organizacija koja postavlja zahtjeve u ime Židova,  koji su stradali pod nacistima,  je kazala  da se Njemačka složila da plati još 75 milijuna eura (88 milijuna $) za Fond za socijalne servise za osobe koje su preživjele Holokaust. 

The New York-based Conference on Jewish Material Claims Against Germany said Tuesday that brings total funding next year to 480 million euros to help survivors as they grow older and more frail.  Claims Conference negotiator Greg Schneider says “these elderly heroes deserve the recognition that increased payments and much-needed services will provide.” 

 Claims conferencija,  koja ima bazu u New Yorku,  je u subotu izjavila da će slijedeće godine biti  na raspolaganju 480 milijuna eura za  pomoć  preživjelima koji su sve stariji i sve nemoćniji. Pregovarač u ime Claims conferencije Greg Schneider  je kazao  " ti stari heroji zaslužuju priznanje i povećanu isplatu i treba im osigurati servise koje najviše trebaju.

Pregovarači -na slici prvi je Greg Schneider