Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

18.4.2020. 9:41
Poljska
 

A far-right push to stop the restitution of property owned by Jews and others before the Holocaust failed to gain support in the Polish Parliament.

Zahtjev krajnje desnih stranaka u Poljskoj , koje traže da se zaustavi restitucija imovine  koju su imali Židovi ( i drugi) prije Holokausta,  nije dobila potporu Poljskog parlamenta.

Activists of the far-right Konfederacija party had gathered enough signatures to present a draft resolution to the Sejm, the lower house of Polish parliament, that would prohibit the redistribution of “heirless property”— property that belonged to private individuals, many of them Jews, who were killed in the Holocaust and whose heirs, if they exist, never filed for restitution.

Aktivisti stranke "Konferencije krajnje desnice" su sakupili dovoljno potpisa (200.000)i predložiti "Sejmu"  ( Donji dom Poljskog parlamenta)  da zabrani distribuciju " "vlasništva bez nasljednika - tj. vlasništva koje pripada privatnim osobama, mnogo od njih su Židovi, koji su ubijeni u Holokaustu  i čiji nasljednici (ako postoje) nikada nisu dobili restituciju. U tom zahtjevu se također konstatira da  je nacistička Njemačka,  a ne Poljska  odgovorna za ono što se događalo u vrijeme kada je Poljska bila okupirana od Njemačke. 

Poljska je vratila milijune sredstava za kompenzaciju za vlasništvo čiji su vlasnici Židovske zajednice, ali ona je  glavna velika zemlja u bivšem Sovjetskom bloku koja nema akcija za povrat privatne imovine prema podacima Svjetske organizacije za restituciju.