Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

30.8.2022. 17:20
Švedska
 

Prenosimo sa EJC - European Jewish Congress 

Sweden  appoints Special investigator to strengthen Jewish life

The Swedish government has appointed Maria Arnholm as a special investigator to strengthen Jewish life in Sweden. The assignment includes mapping obstacles and opportunities, as well as making proposals for a national strategy.

Maria Arnholm is currently the governor of the County Administrative Board in Kronoberg County and has a long past in the Swedish Parliament and at Government Offices, serving  as Minister for Gender Equality and Deputy Minister for Education.

The investigation is part of the Government’s work to protect the rights of national minorities in Sweden. These include, among other things, the language, culture and influence of the minorities.

The focus of the investigation is the transmission of Jewish culture and Yiddish to younger and future generations. The work will take place in close dialogue and collaboration with the Jewish minority in Sweden.

 Prijevod


Švedska vlada imenovala je Mariju Arnholm posebnom istražiteljicom za jačanje židovskog života u Švedskoj. Zadatak uključuje "mapiranje"  prepreka i prilika, kao i izradu prijedloga nacionalne strategije.

Maria Arnholm trenutačno je guverner županijskog upravnog odbora u okrugu Kronoberg i ima dugu prošlost u švedskom parlamentu i vladinim uredima, služeći kao ministrica za ravnopravnost spolova i zamjenica ministra za obrazovanje.

Ovo istraživanje  je dio rada Vlade na zaštiti prava nacionalnih manjina u Švedskoj. To uključuje između ostalog, istraživanje jezika, kulture i utjecajamanjina.

Fokus istraživanja je prijenos židovske kulture i jidiša na mlađe i buduće generacije. Rad će se odvijati u bliskom dijalogu i suradnji sa židovskom manjinom u Švedskoj.