Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.7.2023. 8:18
Tisha B’Av
 


Prenosimo sa Chabad org magazine

Tisha B'Av Facts Every Jew Should Know

1.Tisha B’Av Is the Saddest Day of the Jewish Calendar
Tisha B’Av, the 9th day of the month of Av (Jul. 26-27, 2023), is the saddest day on the Jewish calendar. Referred to by the prophet as “the fifth [month] fast,”1 it is second in severity only to Yom Kippur, which is mandated in the Torah.

2. It Commemorates Several Tragic Events
Both Holy Temples in Jerusalem were destroyed on this date. The First Temple was burned by the Babylonians in 423 BCE and the Second Temple fell to the Romans in 70 CE, unleashing a period of suffering from which our nation has never fully recovered.
In fact, the tragedies of the 9th of Av predate the destruction of the Temples: this was the date upon which the spies returned from the Promised Land with frightening reports and the Israelites balked at the prospect of entering the land.
In 133 CE, the Bar Kochba revolt against the Romans ended in defeat. The Jews of Betar were butchered on the 9th of Av and the Temple Mount was plowed on the same date.
Later on in our history, many more catastrophic events happened on this day, including the 1290 expulsion of England’s Jews and the 1492 banishment of all Jews from Spain.

prevodimo 

1. Tisha B'Av je najtužniji dan židovskog kalendara

Tisha B’Av, 9. dan mjeseca Av (26.-27. srpnja 2023.), najtužniji je dan u židovskom kalendaru,   drugi je po težini nakon Jom Kipura, koji je propisan u Tori.

2. Obilježava nekoliko tragičnih događaja

Oba sveta hrama u Jeruzalemu su uništena na ovaj datum. Babilonci su spalili Prvi hram 423. g. pr. n. e., a Drugi hram je pao u ruke Rimljana 70. g. n. e., čime je otpočelo razdoblje patnje od kojeg se naša nacija nikada nije u potpunosti oporavila.

Zapravo, tragediji 9. ava - uništenju hramova prethodili su ovi događaji: 

To je bio datum na koji su se uhode vratile iz Obećane zemlje sa zastrašujućim izvještajima, a Izraelci su odbijali mogućnost ulaska u zemlju.

Godine 133. je  ustanak Bar Kochbe protiv Rimljana završio  porazom. 

Židovi u Betaru pobijeni su 9. ava, a Brdo hrama je preorano na isti datum.

Kasnije u našoj povijesti, mnogo više katastrofalnih događaja dogodilo se na ovaj dan, uključujući 1290. protjerivanje engleskih Židova i 1492. protjerivanje svih Židova iz Španjolske.