Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.12.2023. 9:41
yad Vashem
 


Iz  Yad Vashema smo  primili ove "preporuke", 


Shalom Melita,
As the resounding cry of "Never Again" echoes worldwide, Yad Vashem's mission takes on critical significance. Our commitment to this solemn pledge encompasses the crucial act of remembering the victims of the Holocaust:
The Central Database of Shoah Victims' Names: This monumental effort, spanning decades of work, its online version as well as and its physical representation in the "Yad Vashem Book of Names", will ensure that each precious life lost is remembered with dignity.

The Holocaust History Museum: Each year, some 1 million visitors tour the museum, connecting intimately with the stories, artifacts and history of those who endured unimaginable suffering.

Holocaust Remembrance Day: The peak of our diverse commemorative activities, the ceremony, streamed live, helps foster a global community of remembrance, uniting hearts in shared tribute.

Prijevod 

Šalom Melita,

Dok  "Nikad više" odjekuje diljem svijeta, misija Yad Vashema poprima kritičan značaj.  Naša predanost ovom svečanom obećanju obuhvaća ključni čin sjećanja na žrtve holokausta:

Središnja baza podataka imena žrtava Shoaha: Ovaj monumentalni napor, koji obuhvaća desetljeća rada, njegova internetska verzija kao i  prikaz u "Knjizi imena Yad Vashem", osigurat će da se svaki dragocjeni izgubljeni život sjeća s dostojanstvom .
  
Povijesni muzej holokausta: svake godine oko milijun posjetitelja obiđe muzej, intimno se povezujući s pričama, artefaktima i poviješću onih koji su pretrpjeli nezamislive patnje.
  
Dan sjećanja na holokaust: Vrhunac naših raznolikih komemorativnih aktivnosti, ceremonija, koja se prenosi uživo, pomaže njegovanju globalne zajednice sjećanja, ujedinjujući srca u zajedničkoj počasti.